BS Kąty Wrocławskie

Ubezpieczenia online

Poznaj możliwości ubezpieczenia przez Internet.

W Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich mogą Państwo skorzystać z szerokiej gamy ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych.

Decydując się na ubezpieczenie z nami, macie Państwo pewność wyboru najlepszej oferty.

Prosto ze strony bskw.pl przejdziesz do porównywarki, wybierzesz najlepszą dla siebie ofertę, kupisz i opłacisz polisę nie wychodząc z domu.

Możesz wybrać rodzaj ubezpieczenia, którego potrzebujesz i łatwo przejść do porównywarki online znajdując ją w Informacjach dla Klientów.

Oferta dla Ciebie

osoby fizyczne

Więcej

Oferta dla firmy

podmioty gospodarcze

Więcej

Oferta dla agrobiznesu

gospodarstwa rolne

Więcej

Popularne oferty i usługi

Aktualności bankowe

30.05.2023

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych

Od 1 lipca 2023 r. zacznie obowiązywać zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych. 

Co zostało zmienione w Regulaminie

Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów o:

 • możliwości uruchomienia nowej metody uwierzytelnienia 3DS w aplikacji mobilnej, dzięki czemu możliwe będzie silne uwierzytelnienie transakcji internetowych w aplikacji mobilnej,
 • możliwości wyłączenia silnego uwierzytelnienia 3DS dla pojedynczej transakcji internetowej lub określonej liczby następujących po sobie takich transakcji internetowych, a także dla określonej wysokości transakcji. Kwoty transakcji oraz sumy transakcji, dla których można wyłączyć silne uwierzytelnianie, znajdą Państwo na stronie www.bskw.pl,
 • zwiększeniu maksymalnej kwoty wypłaty gotówki przy usłudze cash back do 1 000 zł.

Jednocześnie z Regulaminu wykreślono zapisy dotyczące czeków rozliczeniowych i czeków na okaziciela. Produkty te nie były od lat wykorzystywane przez naszych Klientów.

Gdzie jest dostępny zmieniony Regulamin 

Jednolity tekst Regulaminu z uwzględnieniem opisanych zmian znajdą Państwo - tutaj

Dlaczego przekazujemy informację o zmianach

Informację o zmianach przekazujemy stosownie do postanowień par. 113 Regulaminu. W przypadku nieakceptowania zmian mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Jeśli nie złożą Państwo wypowiedzenia umowy rachunku w tym terminie, zmiany obowiązują od dnia następującego po upływie ww. 14-dniowego terminu.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego z pracownikiem dowolnego oddziału Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

12.05.2023

Zebranie Przedstawicieli

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że w dniu 26 maja 2023 roku (piątek) o godz. 1000 w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

3.      Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. (Uchwała Nr 01/001/2023).

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji ds. oceny odpowiedniości oraz Komisji Wyborczej.

6.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 20.05.2022 roku.

7.      Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
za 2022 rok zawierające:

-       Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2022 roku,

-       Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2022 rok,

-       Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2022 rok,

-       Informację z wyników indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny zbiorowej Zarządu jako organu kolegialnego za 2022 rok,

-       Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2022 roku,

-       Informację z oceny Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2022 rok,

-       Informację z oceny adekwatności i skuteczności Procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich procedur i standardów etycznych za 2022 rok,

-       Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.

11.05.2023

Zmiana Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 maja 2023 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich polegające na

1) wprowadzeniu nowej lokaty – Lokata Wiosenna – oprocentowanie 5,00 % *

* Lokata WIOSENNA 2023 oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, której wysokość każdorazowo ustalana jest jako aktualna wartość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez NBP, uchwalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, pomniejszonej o 1,75 % (p.p.) (MARŻA) - stała wartości w całym okresie trwania lokaty. Zmiana oprocentowania Lokaty następuje zgodnie z kierunkiem i zakresem zmiany stopy referencyjnej NBP, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej wprowadzającej nową wysokości tej stopy.

2) zmianie wysokości oprocentowania dla lokat o stałym oprocentowaniu dla okresów

     4, 5 miesięcznych.

28.04.2023

Zmiany w wybranych regulaminach dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2023r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla osób fizycznych

Zmiany dotyczą:

 • możliwości wdrożenia nowej metody uwierzytelnienia 3DS w aplikacji mobilnej, której skutkiem będzie
    możliwość silnego uwierzytelnienia transakcji internetowych w aplikacji mobilnej,
 • możliwości niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla
    pojedynczej transakcji internetowej lub do ich sumy oraz określonej liczby następujących po sobie takich
    transakcji internetowych. Kwoty transakcji oraz sumy transakcji zostaną określone szczegółowo na stronie
     www.bskw.pl.,
 • dodaniu postanowień dotyczących powodów wynikających z przepisów prawa mających na celu
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczących wypowiedzenia umowy
    rachunku bankowego, a także postanowień dotyczących braku możliwości realizacji przelewów
    otrzymanych w walucie PLN na inne rachunki walutowe.
 • zmiany nazwy Pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych na Kasy zapomogowo-pożyczkowe
    (KZP) oraz udostępnienie KZP dostępu do bankowości internetowej (zmiana podyktowana jest wejściem
    w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych)

Ponadto w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku
Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich dokonano:

 •  modyfikacji zapisów Regulaminu w związku z podniesieniem przez organizacje płatnicze Visa i
  MasterCard wypłat gotówkowych w ramach usługi cash back do 1000 PLN;

 

30.05.2023

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych

12.05.2023

Zebranie Przedstawicieli

11.05.2023

Zmiana Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów

28.04.2023

Zmiany w wybranych regulaminach dla klientów indywidualnych