Cel

Kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony jest na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów posiadających w naszym Banku przez minimum 6 m-c rachunek bieżący (licząc od daty pierwszego wpływu).

Warunki kredytowania

 • Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej 9,45% - powyżej 60.000 zł istnieje możliwość negocjacji warunków kredytowania.
 • Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości: 2,5%, w przypadku kredytów pow. 75.000zł – 2,00%, ponadto istnieje możliwość negocjacji.
 • Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym i nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek wyliczonych na podstawie danych z ostatnich 3 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach wysokość kredytu może być obliczona na podstawie danych wyliczonych z 12 miesięcy
 • Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
 • Odsetki od kredytu są pobierane standardowo w okresach miesięcznych.
 • Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku z kompletem dokumentów co najmniej na 14 dni przed upływem okresu ważności umowy


Zoabcz także:

 


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT