Wprowadzenie

W  związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz.17), Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich z siedzibą w Kątach Wrocławskich Rynek 4, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że Uchwałą Nr 90/2014 Zarządu Banku z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz Uchwałą Nr 63/2014 Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2014 roku, zostały przyjęte Zasady Ładu  Korporacyjnego określone przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku. Jednocześnie oba organy Banku zobowiązują się do przedłożenia i umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli  stosownej uchwały. 

Oświadczenie

Zarządu Banku Spółdzielczego w Katach Wrocławskich

o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez

Komisję Nadzoru Finansowego.

W  związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy Kątach Wrocławskich z siedzibą w Kątach Wrocławskich Rynek 4, 00-950 , Kąty Wrocławskie - zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Treść „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem: http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf

Polityka Ładu Korporacyjnego przyjęta w Banku stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z Członkami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku oraz tutaj.

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Zarządu, nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

1)zasada określona w § 6 - zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia;

2)zasada określona w § 8 ust. 4  – w opinii Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego, Statut Banku, oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli regulują sposób powiadamiania, przebieg i udział Członków w Zebraniach Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem. Należy również zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast Banki Spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań;

3)zasady określone w §  11 - transakcje z podmiotami powiązanymi, z uwagi na brak podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nie będą stosowane;

4)zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 - dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców - nie będą stosowane,  obowiązek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje się być racjonalny dla banków komercyjnych, gdzie występują udziałowcy większościowi.  Z uwagi na dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia kapitałowego i finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne;

5)zasady określone w § 13 oraz w § 19  -  w zakresie kompetencji organów - związku z faktem, iż Bank posiada stosowne regulacje określające kompetencje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, Bank uznaje, iż realizuje obowiązki określone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności – wobec tego Bank stosuje zasady uzupełniając o dodatkowy zapis „Polityki”, że „Bank realizuje powyższe zasady poprzez stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności”;

6)zasady określone w § 22 ust. 1 i 2 - dotyczące niezależnych członków organu nadzorującego (Rady Nadzorczej) stosowane będą zgodnie z:                                                                                                      

a)Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, a także zgodnie z § 28 ust. 4 Statutu Banku o treści: „4. Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego…”;

b)§ 28 ust. 7 Statutu Banku o treści „7. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być pracownicy Banku;

c)art. 57. Ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 40 Statutu Banku o treści: „W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu, pełnomocnikami Banku Spółdzielczego lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej”;

d)zasadą, że osoba uważana za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Banku;

e)brakiem realizacji zasady dotyczącej powoływania spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych, gdyż tacy nie występują w Banku Spółdzielczym.

7)zasady określone w dokumencie dotyczące - komitetu audytu nie będą stosowane, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Bank Spółdzielczy nie ma obowiązku powoływania takiego komitetu, nie będzie to oznaczać jednak wyłączenia zasad dotyczących obowiązków Rady Nadzorczej (organu nadzorującego) tam, gdzie to odpowiednio w treści dokumentu wymienionego w ust. 1 wskazano;

8)zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” nie będą stosowane, z uwagi na brak wykonywania takich czynności przez Bank.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

   w Kątach Wrocławskich

 

 

 

 

Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia

Ocena Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich w zakresie stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2019r.

POWRÓT