Walne zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego. Biorą w nim udział osobiście członkowie oraz pełnomocnicy członków Banku. 

Przedstawiciele wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorcza, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy. 

Czas trwania Mandatu Przedstawiciela wynosi 4 lata.

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli.

Każdemu uprawnionemu do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) przysługuje jeden głos.

Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) jest zwoływane przez Zarząd raz w roku w ciągu 6-mcy po upływie roku obrotowego.

Zebranie Przedstawicieli jako najwyższy organ Banku Spółdzielczego może zająć stanowisko w każdej sprawie, jeżeli zostanie ona wprowadzona prawidłowo do porządku obrad. Jednak z uwagi na rozdzielność funkcji i kompetencji poszczególnych organów, gdy sprawa należy do właściwości innego organu- wówczas ostateczną decyzję podejmuje właściwy uprawniony organ.

Więcej informacji na temat Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) znajdziesz w Statucie Banku.

POWRÓT