Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz 121, z późniejszymi zmianami ) informujemy: 

Odsetki  ustawowe określono w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)..

Odsetki ustawowe za opóźnienie określono w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.  

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

POWRÓT