Bank udziela jednostkom samorządu terytorialnego, następujących rodzajów kredytów w PLN:

  • Kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • Kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

Bank pobiera odsetki od wykorzystanych kredytów w terminach i według stopy procentowej, ustalanej w stosunku rocznym, zgodnie z zasadami określonymi w ofercie Banku, złożonej w ramach procedury zamówienia.

Za udzielenie i obsługę kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z zasadami określonymi w ofercie Banku, złożonej w ramach procedury zamówienia.


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

  •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
  •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
  •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT