Cel

Na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu remont nieruchomości stanowiących własność kredytobiorcy lub zarządzanych przez kredytobiorcę budynków wielomieszkaniowych (w tym budynków, w których znajdują się lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe lub obiekty infrastruktury technicznej).

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych korzystających obecnie lub w przeszłości z produktów depozytowych w naszym Banku, oraz dla tych wspólnot, które dopiero chcą skorzystać z oferty produktowej Banku.

Warunki kredytowania

 • Kredyt udzielany jest na okres do 8 lat od dnia zawarcia umowy.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej 8,95% w stosunku rocznym. 
 • Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości: od 1,5%
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu wynosi 100,00 zł
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł, maksymalna do 200.000 zł – 90% kosztów inwestycji.
 • Klient spłaca co miesiąc równe kwoty kapitału oraz malejące odsetki
 • Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych – Nasz Nowy Dom stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 10%.
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji do 3 miesięcy – okres karencji w spłacie nie wydłuża okresu kredytowania,
 • Możliwość spłaty kredytu w kwotach wyższych od wymaganych, a także możliwość jednorazowej spłaty kredytu przed terminem wyznaczonym w umowie, bez dodatkowych prowizji.
 • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę


Niezbędne dokumenty

1. Informację – o swojej statutowej działalności i uzyskiwanych wynikach finansowych,

2. Dowód własności nieruchomości (wyciąg z czterech działów księgi wieczystej),

3. Dokumentację projektowo – kosztorysową oraz pozwolenie na budowę, o ile taka dokumentacja wymagana jest przepisami prawa budowlanego,

4. Inne dokumenty wymagane przez Bank uzależnione od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy .


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT