Planujesz zakup mieszkania, działki budowlanej albo budowę domu i szukasz finansowania? Skorzystaj z Bezpiecznego Kredytu Mieszkaniowego z dopłatami do rat w ramach Rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, znacząco niższe comiesięczne koszty kredytowania Twojej pierwszej nieruchomości.

O kredyt mogą wnioskować osoby, które spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

Zasady Kredytu

 • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
  • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
  • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
 • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
   • 500 tys. zł, a 
   • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu, ,
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
   • 600 tys. zł
   • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu
 • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
 • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie  obowiązuje limit ceny 1 m2.
 • Formuła oprocentowania kredytu:
  • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
  • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
 • System spłaty rat:
  • w okresie dopłat raty są malejące,
  • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

Zasady ustalania dopłat

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

  D=Ks*((W-2%))/12
  gdzie:
  D –     kwota dopłaty,
  Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
  W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.
 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

Utrata dopłat do rat

Prawo do dopłat stracisz, np. gdy:

 • Nie wprowadzisz się do mieszkania lub domu w ciągu 2 lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy
 • Sprzedasz, wynajmiesz lub zmienisz sposób użytkowania nieruchomości
 • Zmienisz sposób oprocentowania ze stałego na zmienne
 • Ogłosisz upadłość konsumencką
 • Stroną umowy przestał być Kredytobiorca, który jako jedyny nie ukończył 45 lat (za wyjątkiem śmierci)
 • Dokonasz częściowej spłaty kredyt w ciągu 3 lat od jego udzielenia, z wyjątkiem, gdy:
  • spłata dotyczy tylko części objętej gwarancją
  • łączna wysokość wniesionego wkładu własnego i spłaty nie przekroczyła 200 tys. zł
  • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej raty nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty tego kredytu pomniejszonej o dopłatę

Pełną ratę odsetkową albo kapitałowo-odsetkową zapłacisz również w przypadku nieterminowej spłaty (opóźnienie w spłacie raty nawet o 1 dzień lub spłata w niepełnej wysokości).

 

Więcej informacji o programie

Więcej informacji na temat programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdziesz:

Wnioski

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt Mieszkaniowego udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,14% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 400 000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,02 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,25 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,77%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,48 p.p., pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2 044,88 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1 673,33 zł, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 410 537,48 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 404 518,48 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 160 974,76 zł), prowizja za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 000,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 810 537,48 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 160 974,76 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01 grudnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

POWRÓT