Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 sierpnia 2011 r. udostępniliśmy naszym Klientom, korzystającym z internetowego systemu bankowego eBankNet, możliwość bezprowizyjnego doładowania telefonów komórkowych wymienionych sieci komórkowych:

ORANGE, TAK TAK, SIMPLUS, HEYAH, SAMI SWOI, PLAY, MixPlus, 36i6, Diallo, GaduAIR, Polsat Cyfrowy, wRodzinie

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi zapoznaj się z regulaminem doładowań pre-paid zamieszczonym poniżej.

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid

Po każdym zasileniu telefonu jest mozliwe uzyskanie faktury VAT. (wyciag z regulaminu)W celu otrzymania faktury VAT za zakupione w ramach Usługi doładowanie konta, Usługobiorca
powinien wypełnić formularz znajdujący się pod adresem https://faktura.pl/zasilenia/ z danymi
Usługobiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury: NIP, nazwa odbiorcy, adres, zasilany numer telefonu
oraz adres email, na który obraz dokumentu zostanie przesłany. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
4.  Faktury VAT wystawiane są w formie zwykłej lub elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, a
także przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid
faktur (Dz.U. 05.133.1119), z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.
5.  Warunkiem otrzymania faktury elektronicznej jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na wystawianie i
przesyłanie faktur w formie elektronicznej, złożonej w formie pisemnego  oświadczenia, przesłanego
Spółce za pomocą:
a.  listu poleconego na adres: Blue Media S.A., ul. Haffnera 6, 81-717 lub
b.  obrazu oświadczenia w postaci: faksu na numer 058 5551318 lub
c.  obrazu oświadczenia w postaci czytelnego skanu, zdjęcia  –  na adres mailowy:
zasilenia@faktura.pl lub
d.  e-dokumentu zabezpieczonego bezpiecznym podpisem elektronicznym – na adres
mailowy zasilenia@faktura.pl
6.  Obraz faktury VAT wysyłany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
Faktury VAT można odebrać w siedzibie Spółki lub zostaną one wysłane przez Spółkę na adres
wskazany przez Usługobiorcę po uiszczeniu przez Usługobiorcę kosztu wysyłki listy poleconego , 
7.  Z chwilą podania danych osobowych Usługobiorca wyraża dobrowolną zgodę na umieszczenie i
przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w Regulaminie, w bazie danych firmy Blue
Media S.A. Dane są przetwarzane wyłącznie do realizacji Usługi oraz, w przypadku wyrażenia odrębnej
zgody, dla celów marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną i nie
będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne
do realizacji Usługi.
8.  Administratorem zbioru danych osobowych Usługobiorcy jest Spółka. 
9.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną oznacza zgodę na otrzymywanie na podany nr telefonu i
adres e-mail informacji pochodzących od Spółki, dotyczących świadczonych usług jak również ofert
specjalnych i promocji.
10.  Usługobiorcy służy prawo wglądu do podanych przez niego danych oraz prawo ich poprawiania. 
11.  Doładowanie wskazanego przez Usługobiorcę konta telefonu pre-paid zostaje dokonane z chwilą
zawarcia umowy o doładowanie konta telefonu pre-paid za pośrednictwem systemu internetowego, o
którym mowa w § II ust. 2. Doładowanie zostaje dokonane na kwotę określoną przez Usługobiorcę, w
zakresie określonym w § II ust. 3. 
12.  Koszty wynikające z posługiwania się przez Usługobiorcę ze środków porozumiewania się na odległość
celem skorzystania z Usługi ponosi Usługobiorca, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z
podmiotem udostępniającym środek porozumiewania się na odległość. REKLAMACJE (wyciąg z regulaminu)1.  Reklamacje mogą być zgłaszane: 
a.  telefonicznie - pod numerem telefonu: 801 800 822  lub  58 760 48 22
b.  pocztą elektroniczną na adres: zasilenia@bluemedia.pl
c.  faxem- pod numer: 58 555 13 18
d.  pocztą- na adres Spółki
2.  Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie. 
3.  Podstawy reklamacji nie może stanowić: 
a.  okoliczność, iż  doładowanie  dotyczy konta telefonu pre-paid omyłkowo wskazanego przez
Usługobiorcę, w szczególności konta, którym Usługobiorca nie może dysponować 
b.  powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki
internetowej lub łącz telekomunikacyjnych 
c.  inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie
odpowiada 
4.  Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. 
5.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
Spółka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. 
6.  Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. 
7.  W przypadku niemożności  rozpatrzenia  reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym
składającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia   


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

  •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
  •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
  •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT