ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że w dniu 26 maja 2023 roku (piątek) o godz. 1000 w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

3.      Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. (Uchwała Nr 01/001/2023).

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji ds. oceny odpowiedniości oraz Komisji Wyborczej.

6.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 20.05.2022 roku.

7.      Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
za 2022 rok zawierające:

-       Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2022 roku,

-       Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2022 rok,

-       Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2022 rok,

-       Informację z wyników indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny zbiorowej Zarządu jako organu kolegialnego za 2022 rok,

-       Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2022 roku,

-       Informację z oceny Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2022 rok,

-       Informację z oceny adekwatności i skuteczności Procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich procedur i standardów etycznych za 2022 rok,

-       Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.

8.      Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 rok, sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

9.      Przedstawienie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2023 rok.

10.  Przerwa w obradach (15 min).

11.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.  Podjęcie Uchwały Nr 02/001/2023 w sprawie: indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej jak również zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

13.  Podjęcie Uchwały Nr 03/001/2023 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2022 rok.

14.  Podziękowanie ustępującym członkom Rady Nadzorczej, wręczenie odznaczeń.

15.  Podjęcie Uchwały Nr 04/001/2023 w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na kadencję obejmującą lata 2023-2027.

16.  Ustalenie listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2023-2027.

17.  Podjęcie Uchwały Nr 05/001/2023 w sprawie: wyborów Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2023-2027.

18.  Podjęcie Uchwały Nr 06/001/2023 w sprawie: zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego wybranej na kadencję obejmującą lata 2023-2027.

19.  Podjęcie Uchwały Nr 07/001/2023 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2022 rok.

20.  Podjęcie Uchwały Nr 08/001/2023 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2022 rok.

21.  Podjęcie Uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kątach Wrocławskich z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 (Uchwała Nr 09/001/2023, Uchwała Nr 10/001/2023, Uchwała Nr 11/001/2023).

22.  Podjęcie Uchwały Nr 12/001/2023 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.

23.  Podjęcie Uchwały Nr 13/001/2023 w sprawie: uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich               na 2023 rok.

24.  Podjęcie Uchwały Nr 14/001/2023 w sprawie: oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2022 roku.

25.  Podjęcie Uchwały Nr 15/001/2023 w sprawie: oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2022 rok.

26.  Podjęcie Uchwały Nr 16/001/2023 w sprawie: oceny realizacji zaleceń polustracyjnych wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego sporządzonego przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. w 2022 roku.

27.  Podjęcie Uchwały Nr 17/001/2023 w sprawie: oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz skuteczności jej działania za 2022 rok.

28.  Wolne wnioski.

29.  Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 oraz § 24 ust. 2 i 3 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej obecności, Zebranie Przedstawicieli odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu, po upływie pół godziny od czasu zwołania Zebrania.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego

               w Kątach Wrocławskich

POWRÓT