Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.

Zarząd jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku Spółdzielczego o przynależności do danej Grupy Członkowskiej,.

Członek uczestniczy tylko w jednym zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos.

W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego i pracownicy tej jednostki Banku Spółdzielczego, w przypadku, gdy Grupa Członkowska utworzona jest przy oddziale Banku Spółdzielczego.

Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli następuje w głosowaniu tajnym.

Do zadań grup członkowskich należy między innymi:

  • rozpatrywanie spraw, które maja być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszania wniosków i opinii w tych sprawach,
  • wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz opinii dotyczących działalności Banku.
  •  wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie oraz szereg innych działań.

Więcej informacji o Zebraniach Grup Członkowskich  znajduje się w Statucie Banku

Zarząd jest organem kierującym działalnością Banku Spółdzielczego oraz reprezentującym Bank Spółdzielczy na zewnątrz.

Do składu zarządu może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem jest osoba prawna, członków Zarządu wybiera się również spośród kandydatów wskazanych przez osoby prawne.

Skład Zarządu

Prezes Zarządu - Roman Górczyński
Wiceprezes Zarządu - Marcin Tomaszewicz
Wiceprezes Zarządu - Jacenty Czapor

Prezes Zarządu – Roman Górczyński jest do dyspozycji klientów w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 14.00.

Więcej informacji o zarządzie Banku znajduje się w Statucie Banku

 

Walne zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego. Biorą w nim udział osobiście członkowie oraz pełnomocnicy członków Banku. 

Przedstawiciele wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorcza, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy. 

Czas trwania Mandatu Przedstawiciela wynosi 4 lata.

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli.

Każdemu uprawnionemu do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) przysługuje jeden głos.

Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) jest zwoływane przez Zarząd raz w roku w ciągu 6-mcy po upływie roku obrotowego.

Zebranie Przedstawicieli jako najwyższy organ Banku Spółdzielczego może zająć stanowisko w każdej sprawie, jeżeli zostanie ona wprowadzona prawidłowo do porządku obrad. Jednak z uwagi na rozdzielność funkcji i kompetencji poszczególnych organów, gdy sprawa należy do właściwości innego organu- wówczas ostateczną decyzję podejmuje właściwy uprawniony organ.

Więcej informacji na temat Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) znajdziesz w Statucie Banku.

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego.

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie / Zebranie Przedstawicieli / na okres 4 lat . W skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna- do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku Spółdzielczego, wskazana przez osobę prawną.

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o powołaniu Prezydium Rady w składzie:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3) Członkowie Rady Nadzorczej, wybierani w głosowaniu tajnym.

Skład Rady Nadzorczej

Przewodniczący
Gawron Antoni 

 

Zastępca Przewodniczącego
Mitek Grzegorz

 

Członkowie Prezydium

Bubel Jan

Gancarz Antoni 

 

 

Członkowie Rady
Biłas Józef

Ciepły Jarosław

Sycz Marian

Szady Katarzyna

Świder Krzysztof
Tomczuk Mieczysław

 

Komitet Audytu

Krzysztof Świder

Katarzyna Szady

Mitek Grzegorz

 

 

POWRÓT