Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 27 kwietnia 2018 roku (piatek) o godz. 1000 w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli (Uchwała Nr 01/001/2018).
 5. Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. odpowiedniości.
 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich Zebrań Przedstawicieli tj. z dnia 18.05.2017 r.
  i 17.11.2017 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2017 rok zawierające:
 • Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
 • Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2017 rok,
 • Informację z wyników oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny Zarządu jako organu kolegialnego za 2017 rok,
 • Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2017 roku;
 • Informację z oceny Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2017 rok,
 • Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;
 1. Przedstawienie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017 rok, przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzednich Zebrań Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
  i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2018 rok.
 4. Omówienie wyników lustracji pełnej przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie za okres 01.10.2014 roku do 30.09.2017 roku.
 5. Przedstawienie zmian do Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.
 6. Dyskusja.
 7. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. Odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny następczej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2017 rok, jak również oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, jako organu kolegialnego za 2017 rok (Uchwała Nr 02/001/2018);
 • Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2017 rok - (Uchwała Nr 03/001/2018);
 • Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2017 rok - (Uchwała Nr 04/001/2018);
 • Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2017 rok - (Uchwała Nr 05/001/2018);
 • Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017 - (Uchwały Nr 06, 07, 08, 09/001/2018);
 • Podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok - (Uchwała Nr 10/001/2018);
 • Uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2018 rok – (Uchwała Nr 11/001/2018);
 • Rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego sporządzonego przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2017 r. - (Uchwała Nr 12/001/2018);
 • Przyjęcia Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich – (Uchwała Nr 13/001/2018);
 • Oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2017 roku - (Uchwała Nr 14/001/2018);
 • Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich - (Uchwała Nr 15/001/2018);
 • Oceny Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2017 rok – (Uchwała Nr 16/001/2018);
 • Ustalenia górnej granicy zobowiązań pieniężnych zaciąganych przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich - (Uchwała Nr 17/001/2018).
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Kątach Wrocławskich

POWRÓT