W dniu 18 maja 2017 roku w Pełcznicy w „Karczmie w Polu” odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Katach Wrocławskich.

Tradycyjnie przed rozpoczęciem Zebrania na salę obrad podczas „Hymnu Spółdzielczości” został wprowadzony Sztandar Banku.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Antoni Gawron. Bank Zrzeszający reprezentował Pan Zdobysław Lis pełnomocnik Zarządu.

DSC 1986m

 

Na przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli wybrano Pana Antoniego Gancarza, natomiast Sekretarzem został Pan Józef Biłas. Posiedzenie odbyło się przy frekwencji wynoszącej 62,50%.

DSC 1995m

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok zawierające:

  • Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2016 rok,
  • Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2016 rok,
  • Informację z wyników oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny Zarządu jako organu kolegialnego za 2016 rok,
  • Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku,
  • Informację z oceny Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2016 rok,
  • Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,

przedstawił jej Przewodniczący Pan Antoni Gawron. Rada Nadzorcza w pełni zrealizowała plan pracy na 2016 rok. Oceniając Sprawozdanie finansowe Banku za 2016 rok, stwierdziła że informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

DSC 1981m

 

Rada Nadzorcza również pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2016 rok stwierdzając, że informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z danymi wykazanymi w Sprawozdaniu finansowym Banku a podane fakty i liczby odpowiadają stanowi rzeczywistemu.

Zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich, Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę odpowiedniości Zarządu oraz jego członków za rok 2016, jednoznacznie ustalając, że wszyscy członkowie Zarządu posiadają kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji zarządczych (wiedza, umiejętności, doświadczenie). Uznała również, że każdy z członków Zarządu ma nieposzlakowaną reputację.

Rada Nadzorcza stwierdziła że Zarząd spełnia wszystkie kryteria Banku w zakresie oceny kolegialnej, a działania członków Zarządu nie wpływają negatywnie na reputację Banku. Zarząd ostrożnie i stabilnie zarządzał Bankiem w ocenianym okresie.

Dużo miejsca w swoim wystąpieniu Pan Antoni Gawron poświęcił ocenie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku. Podkreślił ze w ocenianym okresie Bank stosował się, zgodnie z zasadą proporcjonalności i w sposób adekwatny do charakteru i skali prowadzonej działalności, do wymagań Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Katach Wrocławskich.

DSC 2004m

 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok. Na zakończenie Pan Antoni Gawron podziękował Zarządowi i pracownikom za uczciwą i sumienną pracę dla dobra bezpieczeństwa Banku i jego Klientów.

DSC 2012m

 

Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2016 rok przedstawił Pan Marcin Tomaszewicz Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wyniki jej stosowania w 2016 roku. Jednocześnie uznała, że przyjęta przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 20.05.2015 r. Polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

DSC 2024m

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2016 rok przedstawił Prezes Pan Roman Górczyński. Wzrost skali działalności Banku mierzony sumą bilansową, osiągnięty poziom depozytów, wartość łącznego współczynnika kapitałowego (21,43%) oraz poziom utworzonych rezerw na kredyty będące w sytuacji nieregularnej (55%) uznał za sukces Banku. Uzyskany zysk netto w kwocie 277,76 tys. zł. był skutkiem utworzonych rezerw na nowe ekspozycje kredytowe w sytuacji straconej, które wystąpiły tuż przed zakończeniem 2016 roku.

Na zakończenie Pan Roman Górczyński w imieniu Zarządu złożył podziękowania Radzie Nadzorczej, pracownikom oraz Bankowi Zrzeszającemu.

 

DSC 2029m

 

Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej banku na 2017 rok przedstawił Pan Jacenty Czapor Wiceprezes Zarządu ds. handlowych. Bank zamierza zgodnie z przyjętą Strategia działania na lata 2015-2017 wzmacniać realny poziom funduszy własnych umożliwiających absorbcję poziomu ryzyka wynikającego z zamierzonej skali działalności Banku w 2017 roku. Bank zaplanował utrzymanie łącznego współczynnika kapitałowego (TRC) na koniec kwartałów na poziomie nie mniejszym niż 21,74%.

 DSC 2035m

 

Ocenę wyników finansowych Banku Spółdzielczego w Katach Wrocławskich na tle Banków Grupy BPS przedstawił Pan Zdobysław Lis pełnomocnik Zarządu Banku Zrzeszającego.

 

DSC 2040m

 

Zgodnie z Procedurę dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło reputację i kwalifikacje każdego członka Rady Nadzorczej z ich działalności w 2016 roku. Również pozytywnie została oceniona Rada Nadzorcza jako organ kolegialny za 2016 rok, a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym zostało przyjęte jednogłośnie.

DSC 2022m

 

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie zatwierdziło Sprawozdanie finansowe Banku za 2016 rok, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2016 rok, oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu.

DSC 2055m

 

Przedstawiciele z zadowoleniem podzielili nadwyżkę bilansową za 2016 rok uwzględniającą wypłatę dywidendy dla członków Banku.

POWRÓT